Valgbrosjyre – tekst

Side 1:

Stem Kystpartiet ved stortingsvalget 2017

Vi vil melde Norge ut av EØS og Schengen
Vi vil investere for fremtiden
Vi vil ha levende lokalsamfunn fremfor sentralisering

kystpartietakershus.net
http://www.kystpartiet.no

Side 2:

Kystpartiet er et sentrumsparti som vil ha en fornuftig arbeidsfordeling mellom offentlig og privat sektor.

Kystpartiet har markert seg mot salg av Norge bit for bit.
Naturressurser og nøkkelbedrifter bør forbli på norske hender.

Vi er villige til å bruke av Pensjonsfondet for å investere for en
fremtid hvor vi ikke kan leve av oljen. Satsing på veier, jernbaner,
skoler og forskning er investering, ikke forbruk.

Staten må unngå å sløse med ressurser. Eksempelvis bør det bli
slutt på bompengefinansiering av offentlige veier.

En av Kystpartiets hovedsaker er å melde Norge ut av EØS. Som
medlem av EØS er vi underlagt direktiver fra EU uten at vi har
innflytelse på disse. Utenfor EØS kan Norge bestemme over egen
politikk på feltet arbeidsinnvandring og unngå et unødvendig press
på Oslofjord-området. Vi vil også melde Norge ut av Schengensamarbeidet,
slik at vi kan ha kontroll over hvem som passerer
landets grenser.

Et samfunn kan måles på hvordan den behandler de dårligst stilte.
Vi vil jobbe for verdige forhold på alders- og sykehjem.

Vi vil være på vakt mot norsk deltagelse i brudd på folkeretten og
uforsvarlig krigsdeltagelse. Gode målsetninger som å fremme
menneskerrettighetene kan lett misbrukes til å forsvare militær
aggresjon. Følgene har vist seg å lett kunne bli det motsatte av det
publikum har blitt forespeilet.

Vi mener at tvangssammenslåing av kommuner ikke er veien å gå
når vi vil ha levende lokalsamfunn.

Side 3:

Eiendomsskatt kan lett slå skjevt ut, da den ikke tar hensyn til
skattebetalernes betalingsevne. Kystpartiet vil derfor avvikle
eiendomsskatten. Kystpartiet vil nedsette en kommisjon som skal
undersøke hvordan det kan bli vanskeligere å bli nullskatteyter.
Hensikten skal ikke være å øke statens inntekter, men å skaffe rom
for skattelette.

Plastforsøpling av havet må tas på alvor. Kystpartiet vil arbeide for
at det blir ryddet opp, både nasjonalt og gjennom internasjonalt
samarbeide.

Kystpartiet sier nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen.
Kystpartiet vil ikke tillate genmodifiserte organismer i Norge.
Åpenhet og tilgang til offentlig informasjon er et viktig prinsipp i et
demokrati. Kystpartiet vil at viktig rettsinformasjon som i dag bare
er tilgjengelig gjennom et dyrt abonnement på Lovdata, skal bli
gratis tilgjengelig for alle.

Staten må ikke gå for langt i å tillate overvåkning. Kystpartiet vil
gjeninnføre forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon fra
overvåkning i straffesaker. Overvåkning skal kun kunne brukes som
bevis hvis lovbruddet kunne ha begrunnet overvåkning.

Vi vil kjempe mot en politikk som tillater at de enorme verdiene
som norske fiskeriressurser representerer, havner på få hender.
Kystpartiet vil beholde leveringsforpliktelsen for trålerne.

For å være føre var når det gjelder folks helse, bør installeringen av
smartmålere avblåses.

Side 4:

Våre fremste kandidater ved stortingsvalget 2017:

1. Erik Strand, Oslo
2. Trond Jansen, Frogn
3. Terje Røberg, Ullensaker
4. Berit Wiersholm, Re
5. Per Finstad, Nesodden

Kontaktinformasjon for Kystpartiet i Akershus:
E-post: erkestrand@hotmail.com
Tlf: 21 38 92 62

http://www.kystpartiet.no

kystpartietakershus.net

Reklamer
%d bloggere like this: